Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seslání Ducha svatého

4. 7. 2017

Seslání Ducha Svatéhoholubice Dsv 2t.jpg

Když nastal den Letnic, byli všichni shromáždĕni na jednom místĕ.

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdĕlily se a na každém z nich spočinul jeden;

 

všichni byli naplnĕni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

V Jeruzalémĕ byli zbožní židé ze všech národů na svĕtĕ,

a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?

Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:

Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,

Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistĕhovalí Římané,

židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!"

Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: "Co to má znamenat?"

Ale jiní říkali s posmĕškem: "Jsou opilí!"

Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémĕ, toto vám chci oznámit, poslouchejte mĕ pozornĕ:

Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devĕt hodin ráno.

Ale dĕje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:

A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidĕní a vaši starci budou mít sny.

I na své služebníky a na své služebnice v onĕch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.

A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.

Slunce se obrátí v temnotu a mĕsíc se zmĕní v krev, než přijde den Pánĕ, velký a slavný;

a každý, kdo vzývá jméno Pánĕ, bude zachránĕn.‘

Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze nĕho činil, jak sami víte.

Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.

Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

David o nĕm praví: ‚Vidĕl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;

proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tĕlo mé odpočine v nadĕji,

neboť mĕ nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘

Bratří, o praotci Davidovi vám mohu smĕle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.

Byl to však prorok a vĕdĕl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;

vidĕl do budoucnosti, a mluvil tedy o vzkříšení Kristovĕ, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tĕlo se nerozpadne v prach.

Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvĕdčit.

Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.

David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,

dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘

Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dĕlat, bratří?"

Petr jim odpovĕdĕl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštĕní svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dĕtem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."

A ještĕ mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtĕni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.

Všichni, kteří uvĕřili, byli pospolu a mĕli všechno společné.

Prodávali svůj majetek a rozdĕlovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.

Každého dne pobývali svornĕ v chrámu, po domech lámali chléb a dĕlili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán dennĕ přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Skutky 2: 1-3

Křesťané se modlili k Bohu,

náhle je nĕco ve vzduchu.

Jakoby vĕřící vítr uslyšeli

a nad hlavou ohnivé jazyky uvidĕli.

nz61 2t Dsv Skutky2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alza.cz/media/obrazky-z-noveho-zakona-d4925705.htm

stazeny-soubor--1-.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář